Vedtægter for Logen for festligt kapsejllads

 

 

$1

Logens navn er: Bådlogen for festligt kapsejlads

$2

Formål

Stk. 1

Logens formål er at vedligeholde og bruge båden: Lene Fri

Stk. 2

Båden skal primært anvendes til kapsejlads.

Stk. 4

Når der sejles skal det foregå seriøst.

 

 

$3

Ejerskab

Stk. 1

Båden ejes privat af et eller flere logemedlemmer og stilles til rådighed for logens medlemmer i henhold til logens vedtægter.

Stk. 2

Bådens ejer/ejere kan til en hver tid opsige logens brugsret med 3 måneders varsel.

Ved flere ejere skal brugsretten opsiges samlet af anpartshaverene, ellers gælder stk. 4

Stk. 3

Ved opsigelse af logen brugsret af båden tilfalder bådens eventuelle værdiforøgelse til ejer/ejere.

Stk. 4

Ved salg af andele i båden har logens medlemer forkøbsret. Bådens handelsværdi mellem logemedlemmer kan aldrig overstige bådens indkøbspris på kr. 16.500,-. Ligegyldigt hvor mange andele den er delt i.

 

 

$4

Medlemskab

Stk. 1

Ejer/ejere skal altid være medlem/medlemmer af logen og kan kun ekskluderes efter $4 stk. 2.

Stk. 2

En ejer der stopper med at betale kontingent og/eller tilsidesætter $3, kan ekskluderes på en ekstraordinær admiralforsamling.

Ejeren kan hermed mister sin ejerandel af den båd er stillet til rådighed for logen.

Ejerandelen tilfalder i dette tilfælde logen.

Stk. 3

Man kan kun optages som medlem ved enstemmig godkendelse af de eksisterende medlemmer.

Stk. 4

Et medlem, ikke anpartshaver, kan med øjeblikkelig varsel opsige sit medlemskab

Stk. 5

Ved manglende betaling af kontingent kan et medlem, som er ikke anpartshaver, ekskluderes med øjeblikkelig virkning af de resterende medlemmer.

 

 

$5

Brug af båden

Stk. 1

Ved sejlads skal der altid være et ansvarshavende logemedlem ombord.

Stk. 1

Vedligehold

Alle medlemmer har ansvar for båden vedligeholdelsesstand, og skal deltage i at vedligeholde båden.

Stk. 2

Brugsret

Alle medlemmer har brugsret til båden.

Båden kan, når den ikke anvendes til trænings og kapsejlades, anvendes af et eller flere af logens medlemmer.

Der må inviteres gæster med ud at sejle.

Båden kan ikke reserveres ved faste kapsejladser.

Reservationer skrive ind logbogen og har fortrinsret efter først til møllen princippet.

 

Gæster

For hver gæst skal lægge kr. 20,- i fælleskassen inden start af sejladsen/turen.

Gæster er omfattet af reglerne for bødning til bødekassen

Alle medlemmer kan invitere gæster med ud at sejle.

Gæster kan deltage i trænings- og kapsejlads.

Ved private ture, hæfter den/de af logens medlemmer der har inviteret gæst/er ud at sejle over for logen. Logen hæfter ikke for evt. personskader, der går ud over bådens forsikringsdækning.

Stk. 3

BÅDORDEN

 • Der skal altid udnævnes en skipper, som er medlem af logen
 • Der skal altid skrives i logbogen, se $5 stk. 5
 • Båden skal altid efterlades i rydelig stand.
 • Der må ikke rodes unødvendigt ombord.

Stk. 4

FORSIKRING

Båden skal være kaskoforsikret.

Forsikringen har selvrisiko.

Der er 2 typer for skader:

 • Skader sket på plads, ved trænings- og kapsejlads. Her besluttes om forsikringen skal anvendes og hvordan selvrisikoen skal dækkes, f.eks vha. logens formue eller kollektivt af logens medlemmer.
 • Skader sket under privat brug af båden.Udfra en vurdering af skadens årsag og omfang, beslutter logens medlemmer med simpelt flertal hvordan skaden skal financieres.

Stk. 5

LOGBOG

Logbogen skal altid være ombord, når båden er søsat.

Logbogen skal altid udfyldes, når et logemedlem går ombord.

Logbogen skal som minimum udfyldes med:

 

 • Dato og klokkeslæt for mynstring
 • Besætning
 • Formål
 • Vejret
 • Afgang fra plads
 • Destination
 • Ankomst til destination
 • Afgang destination
 • Ankomst til plads
 • Diverse notater f.eks oplevelser, observationer og evt. skader
 • Klokkeslæt for afmynstring
 • Reservationer af båden, herunder formål

Stk. 6

BØDEKASSE

Formålet med bødekassen er at skrabe penge ind til sociale formål.

Beslutning om bøder afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Bødens størrelse må ikke overstige kr. 5,- pr. kvajert

Bødekassen indgår ikke i logens driftregnskab.

 

 

$ 6

ORGANISATION

Stk. 1

ADMIRAL

Blandt bådens ejere vælges Admiralen der har til opgave:

 • At repræsentere logen
 • At være økonomiansvarlig
 • Admiralen vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2

Der afholdes mindst 2 officielle admiralforsamlinger.

 1. inden start af klargøring.
 2. efter afrigning

Admiralforsamlingen er logens højeste beslutningsorgan.

Der indkaldes til admiralsforsamling med 3 ugers.

Forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, herunder vedtægsændringer, skal være admiralen i hænde senest 7 dage før en admiralforsamling.

 

 

 1. Samling inden start af klargøring.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Fremlæggelse og revidering af regnskab
 3. Valg af admiral
 4. Valg af reserveadmiral
 5. Udfærdigelse af vedligeholdelsesplan, budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Evt.

 

 1. Samling efter afrigning

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Fremlæggelse og gennemgang afsæsonens kapsejlladsresultater.
 3. Gennemgang af bådens vedligeholdelsesstand og forventet nødvendige vedligehold og investeringer.
 4. Oversigt over logens økonomi
 5. Har vi gjort noget rigtigt?
 6. Udnævnelse af sæsonens kvajert.
 7. Evt.

 

 

$ 7

Revision af logens regnskab

Logens medlemmer er automatisk udnævnt til revisorer og kan til en hver tid kræve at se og revidere regnskabet.

Regnskabet revideres officielt ved årets første samling j.fr. $8 stk. 2. af de fremmødte logemedlemmer

 

 

$8

Opløsning af Logen for festlig kapsejlads

Stk. 1

Logen kan kun opløses ved vedtagelse på 2 af hinanden efterfølgende admiralforsamlinger, vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2

I tilfælde af opløsning traffer generalforsamlingen ved almindeligt flertal bestemmelse om afvikling og brugen af Logen for festlig kapsejllads’s eventuelle aktiver.

 

 

$ 9

Vedtægtsændringer

Ændringer kan vedtages på enhver generalforsamling af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer